για εσας

Οι υπηρεσίες μας

What we offer!

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

σχεδιασμένες για να ικανοποιούν τις ανάγκες σας.

Διαχείριση του έργου

διοίκηση και διαχείριση έργων (project management) αναπτύχθηκε σαν ξεχωριστό γνωστικό πεδίο από την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης αλλά και της επιχειρησιακής έρευνας σε διάφορους τομείς εφαρμογής.

Στην επόμενη λίστα παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός έργου:

  • Αποτελείται από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες οι οποίες στη γενική περίπτωση μπορούν να περιγραφούν από τον κύκλο ζωής λογισμικού.
  • Απαιτείται σχεδιασμός ώστε να επιτύχουμε το τελικό αποτέλεσμα.
  • Το τελικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό.
  • Η εκτέλεσή του απαιτεί την ύπαρξη ομάδας.
  • Έχει έναρξη και λήξη.
  • Υπόκειται σε περιορισμούς διαφόρων ειδών (χρόνου, κόστους ποιότητας κ.α.)
  • Οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι.
  • Είναι μεγάλα και πολύπλοκα.

Κοστολόγηση

Η κοστολόγηση ή λογιστική κόστους είναι μια διαδικασία που αφορά τη συλλογή, την καταγραφή, την ταξινόμηση, την ανάλυση, την ανακεφαλαίωση, την κατανομή και την αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων δράσης και τον έλεγχο του κόστους. Στόχος της είναι να συμβουλεύει την διοίκηση σχετικά με την πιο ενδεδειγμένη πορεία δράσης με βάση το κόστος, την αποδοτικότητα και την ικανότητα. Η Κοστολόγηση παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το κόστος διαχείρισης και τον προγραμματισμό των μελλοντικών κινήσεων.

Χρονικός προγραμματισμός έργου

Προγραμματισμός έργου (project planning and scheduling) είναι η διαδικασία
κατάρτισης ενός κατάλληλου πλάνου εργασίας για την υλοποίηση ενός έργου. Σε αυτό
καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών και η κατανομή των διαθέσιμων πόρων ώστε
το έργο να ολοκληρωθεί έγκαιρα και οικονομικά,. Για να συνταχθεί λαμβάνονται υπόψη
οι εργασίες, οι αλληλεξαρτήσεις και οι διάρκειες αυτών, οι απαιτούμενοι πόροι, το
κόστος και γενικά όλοι οι περιορισμοί υλοποίησης.

Βελτιστοποίηση μελέτης

Για την ένταξη διαφόρων κατασκευών, εξοπλισμών & λοιπών εγκαταστάσεων, σε επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα, απαιτείται η συγγραφή μελετών με αναλυτική παρουσίαση του έργου, της χρησιμότητας & λειτουργίας, των προοπτικών του και της τεκμηρίωση χρηματοδότησης. Επίσης περιλαμβάνει τις διαδικασίες, τις φάσεις υλοποίησης του έργου, τον συντονισμό και την διαχείριση των διαδικασιών χρηματοδότησης των έργων.

Επίβλεψη της κατασκευής (project management)

Αναλαμβάνουμε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών που καθημερινά εκτελούνται σε ένα οικοδομικό έργο. Δεν παραλείπουμε να ενημερώσουμε τον κύριο του Έργου για τις δικές του ευθύνες που πιθανώς να αγνοεί. Από την αρχή έως και την ολοκλήρωση των εργασιών ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου.

Διαχείριση κινδύνων ( risk management)

Η διαχείριση κινδύνου είναι κεντρικός πυρήνας της στρατηγικής διαχείρισης κάθε οργανισμολυ. Είναι η διεργασία με την οποία οι οργανισμοί προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό την επίτευξη κέρδους σε κάθε δραστηριότητα. Το επίκεντρο της καλής διαχείρισης κινδύνου είναι η αναγνώριση και ο χειρισμός αυτών των κινδύνων. Αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας των συνολικών στόχων του οργανισμού.

Η αξιολόγηση των κινδύνων μπορεί να αποκαλύψει ήδη από τα αρχικά στάδια αν αξίζει ή όχι να ασχοληθεί ο οργανισμός με μια προσφορά. Υπάρχουν αναπτυγμένες διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων ως μια διαρκή διαδικασία σε όλη την έκταση του έργου. Η εφαρμογή της διαχείρισης κινδύνων μπορεί να γίνει σε όλα τα έργα, από τα πολύ μικρά (που υλοποιούνται από ένα άτομο) έως τα πολύ μεγάλα και πολύπλοκα. Πολλά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν εκ των προτέρων και να δώσουν την ευκαιρία στον διαχειριστή έργου να προσδιορίσει συγκεκριμένη πορεία.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Συνεχής ενημέρωση του ιδιοκτήτη για τις εξελίξεις στην κατασκευή του

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου μπορεί να διασφαλίζεται μόνο από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων παραγόντων (ιδιοκτήτης, μελετητές, εργολάβοι, προσωπικό, προμηθευτές, και υπεργολάβοι).

Συστήματα Ποιότητας ISO

Η θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας για το τελικό προϊόν ή την υπηρεσία απαιτεί τον καθορισμό όλων των εμπλεκόμενων ενεργειών και των πόρων που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προϊόντος. Δηλαδή απαιτεί την κατάρτιση προδιαγραφών για όλα
τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Κατά την έννοια αυτή η ποιότητα ενσωματώνεται στο προϊόν ή την υπηρεσία σταδιακά και σε όλα τα στάδια ανάπτυξης ή παραγωγής.