Πολιτική απορρήτου

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Στον ιστότοπο trustdev.gr λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.


Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αντικείμενο του οποίου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων.


Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΤΡΑΣΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «TRUST DEVELOPMENT IKE», με έδρα ΤΣΙΜΙΣΚΗ 3 ΤΚ:54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με e-mail επικοινωνίας: info@trustdev.gr και τηλέφωνο (+30) 2170005060 , όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.
Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
Τα προσωπικά δεδομένα σας δηλαδή ονοματεπώνυμο/επωνυμία, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ, e-mail, τηλέφωνα, διευθύνσεις επικοινωνίας και οικονομικά στοιχεία, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.


Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Το trustdev.gr θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας ( κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού), κατά περίπτωση, με ρητή συγκατάθεσή σας, που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε ή για την εκτέλεση σύμβασης ή προ συμβατικής σχέσης μαζί σας ή για την συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση ή για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντός μας, ήτοι:
Για την διαχείριση των κλήσεων σας και την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών σας.
Για να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήματα και σχόλιά σας σχετικά με προϊόντα μας.
Για να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, κληρώσεων και διαγωνισμών, στους οποίους έχετε συμμετάσχει.
Για λόγους διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οπότε και η τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες μας καταγράφεται, όπως σας ενημερώνουμε με ηχογραφημένο εισαγωγικό μήνυμα.
Για την ανάλυση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων μας και τη βελτίωση της εμπειρίας σας (περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ιστοσελίδων), καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.


ΔΗΛΩΣΗ

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας οπουδήποτε απαιτείται στην ιστοσελίδα μας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.
Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρίας μας. Ορισμένα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν (στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο) και σε συνεργάτες μας, οι οποίοι μας βοηθούν σε ορισμένες δραστηριότητές μας, όπως μεταφορικές εταιρίες, εταιρίες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, πάροχοι λογισμικού και υπηρεσιών cloud, διαφημιστικές και ελεγκτικές εταιρίες. Ακόμη, τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε κρατικούς φορείς, όταν αυτό συνιστά νομική υποχρέωση μας.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση τη σύμβαση, προσυμβατική σχέση ή κατόπιν υποβολής ερωτήματος/αιτήματός σας, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας και για τη τυχόν θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη των νομικών αξιώσεών μας.
Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής, οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που συλλέγονται από την καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων διατηρούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, εκτός αν έχετε ανακαλέσει την συγκατάθεσή σας νωρίτερα ή εκτός αν συντρέχουν ειδικότεροι λόγοι που απαιτούν την διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το trustdev.gr εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του trustdev.gr, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@trustdev.gr και τηλέφωνο: +30 2170005060


Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

Γ.Ε.ΜΗ. : 157975306000