← Όλα τα άρθρα
ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα ανέργων ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ) Επιδότησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης 3.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ανέργων  Ηλικίας 18 έως 29 Ετών με Έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία

Πρόγραμμα Επιδότησης 3.000 Ανέργων για Νέα Δραστηριότητα

Δημοσιεύθηκε  από την ΔΥΠΑ (τέως ΟΑΕΔ) το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης 3.000 άνεργων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, προκειμένου να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι που κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης, σωρευτικά εκπληρώνουν :

 1. Είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. (τέως ΟΑΕΔ), ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο)
 2. Βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 3. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
 4. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα
 5. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν σωρευτικά:

 • Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Να πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης ένταξης πράξεων στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. και την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 • Να υποβάλει κάθε δυνητικός δικαιούχος μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).
 • Να ενταχθούν στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων όπως, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 32). Οι δυνητικά δικαιούχοι, που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης των ανωτέρω αναφερόμενων νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι – μέλη που ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. ​​4430/2016 (Α΄05).
 • Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν μπορούν να μεταβληθούν και πρέπει να ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες και το χρονικό διάστημα ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει επίσης:

 • Να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
 • Δεν επιτρέπεται η απασχόληση με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις τους, είτε σε άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια της δράσης αποτελεί λόγο απένταξής τους
 • Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει αυτονομία στις παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμός) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της οικίας του δικαιούχου στις περιπτώσεις: α)Είναι γονέας παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, β) ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α’ βαθμού με αναπηρία 80% και άνω

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι ο δυνητικός δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) της Δ.ΥΠ.Α. και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 45.000.000€.

Ο  κάθε άνεργος θα επιχορηγηθεί με 14.800€ χωρίς επιστροφή τα οποία θα κατανεμηθούν σε 3 δόσεις.

1η δόση 4.000€ μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

2η δόση 5.400€ μετά τη λήξη του  α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

3η δόση 5.400€ μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ δίνει έμφαση στην ψηφιακή οικονομία και θα επιχορηγήσει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα έχουν σαν αντικείμενο εργασιών προηγμένες ψηφιακές πρακτικές όπως :

 • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή-κινητή-διαδικτυακή τηλεφωνία)
 • υπηρεσίες Η/Υ
 • λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για λογισμικό)
 • εργασίες σε βάση δεδομένων
 • συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κτλ)
 • παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου,
 • ευρυζωνικές υπηρεσίες
 • συστήματα αυτοματισμού γραφείου
 • εφαρμογές τηλεματικής
 • δορυφορικές υπηρεσίες
 • ψηφιακή τηλεόραση
 • παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων
 • κατασκευή εξοπλισμού RFID
 • διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών
 • ηλεκτρονικό εμπόριο
 • ηλεκτρονικό επιχειρείν
 • τηλεκπαίδευση
 • σχεδιασμός ιστοσελίδων
 • ψηφιακές εκτυπώσεις
 • ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα

Σημείωση : Στον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων, θα λαμβάνεται υπόψη η έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, δηλαδή με αντικείμενο τις πιο πάνω εργασίες κατά ποσοστό 60% επί των συνολικών εγκριθεισών αιτήσεων. Το υπόλοιπο 40% θα καλυφθεί από ανέργους για οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση.

Πρόγραμμα Επιδότησης 3.000 Ανέργων για Νέα Δραστηριότητα

Για περεταίρω διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Trust Development

Νεότερα Άρθρα

Ενίσχυση Ίδρυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

23 Οκτωβρίου, 2023
Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους

Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους

27 Φεβρουαρίου, 2023
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

16 Φεβρουαρίου, 2023

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γ.Ε.ΜΗ. : 157975306000